Санскрит

Материал из Wikipedia
Rigveda MS2097.jpg

Санскрит (संस्कृता वाच्, saṃskṛtā vāk) — тайӧ Индияын инд-арий кыв, индус эскӧмлӧн вежа кыв. Анбуръяс — деванагари, важӧн брахми, кхароштхи, гупта, шарада, грантха.

Деванагари анбур[веськӧдны]

шыпас шуанног шуанног /a/-кӧд (अ) транскрипция IAST транскрипция ITRANS кирилл транскрипция пример
[р] [] р р п Падмасамбхава द्मसंभव
[] [pʰɐ] ph ph пх
[b] [] b b б Баларама लराम
[] [bʱɐ] bh bh бх Бхагавад-Гита गवद्गीता
[m] [] m m м Мантра न्त्र
[ʋ] [ʋɐ] v v в Ваджраяна ज्रयान
[] [t̪ɐ] t t т Тантра न्त्र
[ʈ] [ʈɐ] т
[] [t̪ʰɐ] th th тх Артха अरर्थ
[ʈʰ] [ʈʰɐ] ṭh ṭh тх
[] [d̪ɐ] d d д Даттатрейа त्तात्रेय
[ɖ] [ɖɐ] д
[d̪ʱ] [d̪ʱɐ] dh dh дг Дхарма र्म
[ɖʱ] [ɖʱɐ] ḍh ḍh дх
[c͡ç] [c͡çɐ] c c ч Чакра क्र
[c͡çʰ] [c͡çʰɐ] ch ch чх
[ɟ͡ʝ] [ɟ͡ʝɐ] j j дж Джапа-мала जपमाला
[ɟ͡ʝʱ] [ɟ͡ʝʱɐ] jh jh джх
[k] [] k k к Карма र्म
[] [kʰɐ] kh kh кх Сукхавати सुखावती
[g] [] g g г Ганеша णेश
[] [gʱɐ] gh gh гх Сангха सं
[h] [] х
[ɦ] [ɦɐ] ɦ ɦ х Маха-Бхарата हाभारत
[] [n̪ɐ] n n н Нарасимха रसिंह
[ɳ] [ɳɐ] н Равана राव
[ɲ] [ɲɐ] ñ ñ нь
[ŋ] [ŋɐ] нг Лингам लिङ्गं
[j] [] y y й Йогачара योगाचार

Гора пасъяс:

шыпас प् /p/ шуанног шуанног /p/-кӧд транскрипция IAST транскрипция ITRANS кирилл пример
[ə] [] либӧ [] a a а Авалокитешвара वलोकितेश्वर
पा [ɑː] [pɑː] ā A a: Атман त्मन्
पि [i] [pi] i i и Индра न्द्र
पी [] [piː] ī I и:
पु [u] [pu] u u у Упанишадъяс पनिषद्
पू [] [puː] ū U у:
पृ [ɻ] [] R р Риши षि
पॄ [ɻː] [pɻː] RR р:
पॢ [ɭ] [] LR лр
पॣ [ɭː] [pɭː] LRR лр:
पे [] [peː] e e е:
पै [əi] [pəi] ai ai ай
पो [] [poː] o o о: Ом म्
पौ [əu] [pəu] au au ау

Гупта анбур[веськӧдны]

Gupta allahabad a.svg a Gupta allahabad i.svg i Gupta allahabad u.svg u Gupta allahabad e.svg e Gupta allahabad o.svg o Gupta allahabad ri.svg
Gupta allahabad aa.svg ā Gupta allahabad au.svg au
Gupta allahabad k.svg k Gupta allahabad kh.svg kh Gupta allahabad g.svg g Gupta allahabad gh.svg gh Gupta allahabad ng.svg
Gupta allahabad c.svg c Gupta allahabad ch.svg ch Gupta allahabad j.svg j Gupta ashoka jh.svg jh Gupta allahabad ny.svg ñ
Gupta allahabad tt.svg Gupta allahabad tth.svg ṭh Gupta allahabad dd.svg Gupta allahabad ddh.svg ḍh Gupta allahabad nn.svg
Gupta allahabad t.svg t Gupta allahabad th.svg th Gupta allahabad d.svg d Gupta allahabad dh.svg dh Gupta allahabad n.svg n
Gupta allahabad p.svg p Gupta allahabad ph.svg ph Gupta allahabad b.svg b Gupta allahabad bh.svg bh Gupta allahabad m.svg m
Gupta allahabad y.svg y Gupta allahabad r.svg r Gupta allahabad l.svg l Gupta allahabad v.svg v
Gupta allahabad sh.svg ś Gupta allahabad ss.svg Gupta allahabad s.svg s Gupta allahabad h.svg h

Грантха анбур[веськӧдны]

Grantha Vowels.svg Grantha Consonants.svg Grantha Numbers.svg

Ыстӧдъяс[веськӧдны]