Бенгал кыв

Материал из Wikipedia
Hindu Street in Dhaka.jpg
Бенгал - мам кыв (кельыдгӧрд рӧма)

Бенгал кыв (বাংলা Bāṇlā) либӧ бенгали - тайӧ Индияын (Рытыввыв Бенгалия да Трипура штатъясын) да Бангладешын (каналан кыв) инд-арий кыв. Анбур - бонгаккхор.

Бенгал анбур[веськӧдны]

kô /kɔ/ khô /kʰɔ/ gô /gɔ/ ghô /gʱɔ/ ņô /ŋɔ/
chô /ʧɔ/ chhô /ʧʰɔ/ jô /ʤɔ/ jhô /ʤʱɔ/ nô /nɔ/
ṭô /ţɔ/ ṭhô /ţʰɔ/ đô /ɖɔ/ đhô /ɖʱɔ/ nô /ɳɔ/
tô /t̪ɔ/ thô /t̪ʰɔ/ dô /d̪ɔ/ dhô /d̪ʱɔ/ nô /nɔ/
pô /pɔ/ phô /pʰɔ/ bô /bɔ/ bhô /bʱɔ/ mô /mɔ/
jô /ʤɔ/ rô /ɾɔ/ lô /lɔ/
shô /ʃɔ/ либӧ sô /sɔ/ shô /ʃɔ/ shô /ʃɔ/ либӧ sô /sɔ/ hô /ɦɔ/
য় ড় ঢ়
e /e̯/ либӧ — /-/ ŗô /ɽɔ/ ŗhô /ɽɔ/

Гора пасъяс:

ô /ɔ/ либӧ o /o/
a /a/ কা ka
i /i/ কি ki
i /i/ কী ki
u /u/ কু ku
u /u/ কূ ku
ri /ri/ কৃ kri
ê /æ/ либӧ e /e/ কে ke
oi /oj/ কৈ koi
o /o/ কো ko
ou /ow/ কৌ kou

Мӧд пасъяс:

ôt কৎ kôt /kɔt̪/
ôñ কঁ kôñ /kɔ~/
ôņ কং kôņ /kɔŋ/
ôh কঃ kôh /kɔh/
ক্ k /k/

Лыдпасъяс:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лыдакывъяс[веськӧдны]

1 Êk
2 Dui
3 Tin
4 Char
5 Pãch
6 Chhôe
7 Shat
8 At
9 Nôe
10 Dôsh

Ыстӧдъяс[веськӧдны]