Босьтӧма Wikipediaысь
Коми латин анбур

Ⱬⱬ — латин анбурлӧн шыпас, 19651982 воясӧ бергаліс уйгур кывйын [ʒ] шы пасйӧм пыдди (пыртӧм кывъясын). 19321936 воясӧ вӧдитчисны латин коми анбурын (ӧні Зь).