Перейти к содержанию

Фриз кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Фриз кыв (Frysk / Fräisk / Frasch / Fresk / Freesk / Friisk) — тайӧ герман кыв (либӧ матіса кывъяс — рытыввыв фриз, войвыв фриз да асыввыв (Затерландса) фриз), Фрисландиялӧн (Нидерландъясын) каналан кыв. Фризӧн сёрнитӧны сідзжӧ войвыв Германияын (Улыс Саксония да Шлезвиг муясын).

Фриз (рытыввыв) анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Ââ, Êê, Ôô, Ûû, Úú

Туйпас Нидерландъясын нидерландса (Heerenveen) да рытыввыв фриз (Hearrenfean) кывъясӧн
Гижӧд Германияын немеч (вылын) да войвыв фриз (улын) кывъясӧн
Гижӧд вичкоын войвыв фриз кывйӧн (Германия)

Морта нимвежтасъяс (рытыввыв фризӧн)[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме ik, ikke, ʼk Ми wy, wij, wi, we
Тэ do, dù, jo Ті jimme, jim
Сійӧ hy, hij, hja, sy, se, it Найӧ hja, se, sy

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Рытыввыв фриз[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - ien
2 - twa
3 - trije
4 - fjouwer
5 - fiif
6 - seis
7 - sân
8 - acht
9 - njoggen
10 - tsien
11 - âlve
12 - tolve
13 - trettjin
20 - tweintich
21 - ien-en-tweintich
30 - tritich
100 - hûndert
200 - twa-hûndert
1000 - tûzen
1100 - âlf-hûndert
1200 - twa-hûndert
2000 - twa-tûzen
1000000 - miljoen

Войвыв фриз[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - iinj
2 - tou
3 - tri
4 - fjouer
5 - fiiw
6 - seeks
7 - soowen
8 - oocht
9 - nüügen
10 - tiin
11 - alwen
12 - tweelwen
13 - tratäin
20 - twunti

Затерландса фриз[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - een
2 - two
3 - tjo
4 - fjauer
5 - fieuw
6 - säks
7 - soogen
8 - oachte
9 - njuugen
10 - tjoon
11 - alwen
12 - tweelich
13 - trättien
20 - twintich

Рытыввыв фриз вылын кывбур[вежны | Вежны кодировкаын]

TESTAMIN

As ’k dea gean, wol ik rêste
In Oekraine’s grûn,
Ta grêf syn heechste hichte,
Syn wide steppe yn ’t rûn.
Dat ik it djoere eachweid
Fan fierten ha en ’t fjild
En hoe’t de klingen rize
En hoe’t de Dnjepr tilt.
’k Sil hearre, hoe’t syn weagen
Beare fan need en noed;
Mar inkel as syn streamen
Weifiere fijâns bloed
Nei see ta en foar jimmer —
Dan sil ’k foar altyd gean
En lit myn lân benefter
Om stil foar God te stean
En einlings him te tankjen —
Net earder, as myn lân
Oereinriist en tegnjiddet
Foar jimmer beage en bân
En libje sil as mienskip,
Yn wierheid ien en frij.
Tink dan, yn frijdoms namme,
Ek dimmen noch oan my!

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]