Даур кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Даур кыв - тайӧ войвыв да рытывыв Китайын (Пытшкӧсса Монголияын, Синьцзян-Уйгур асвеськӧдлан районын да Хэйлунцзянын) монгол кыв.

Даур анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Кирилл (1956):

шыпас шуанног шыпас шуанног шыпас шуанног шыпас шуанног
А а [a] З з [ts] П п [p] Ч ч [tçh], [tʂh]
Б б [b] И и [ɪ] Р р [r] Ш ш [ç], [ʂ]
В в [w], [y], [v] Й й [j] С с [s] ь [j]
Г г [g] К к [k] Т т [t] ы [ɨ]
Д д [d] Л л [l] У у [u] ъ
Е е [je], [jə] М м [m] Ф ф [f] Э э [e]
Ё ё [ö] Н н [n] Х х [h] Ю ю [ju]
Ж ж [tç], [tʂ] О о [o] Ц ц [tsh] Я я [ja]

Латин (1981):

шыпас шуанног шыпас шуанног шыпас шуанног шыпас шуанног шыпас шуанног шыпас шуанног
a [a] ei [ei] iu [iu] m [m] n [n] ch [tʂh]
e [e] eu [əu] ua [ua] f [f] s [s] sh [ʂ]
i [ɪ] oi [oi] uaa [ual] v [v] l [l] y [j]
ie [je], [jə] ia [ia] uai [uai] w [w] r [r] g [g]
o [o] iaa [ial] ue [ue] d [d] q [ʧ] k [k]
u [u] iao [iau] ui [ui] t [t] j [ʤ] ng [ŋ]
ai [ai] io [io] b [b] z [ts] x [ʃ] h [x]
ao [au] ioo [iol] p [p] c [tsh] zh [tʂ]

Важӧн даурӧн гижисны маньчжур анбурӧн.

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]