Маньчжур кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Маньчжур кыв (ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ, manǯu gisun) - тайӧ войвыв Китайын тунгус-маньчжур кыв.

Маньчжур анбур

Анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Шыпас Транслитерация Шыпас Транслитерация
a d
e l
i m
o c/ch
u j/zh
ū/uu/v y
y/y/i' r
n f
ng v/w
q/k k'/kk/k῾
ɢ/g g'/gg/ǵ
χ/x h'/hh/h́
b ts'/c
p dz/z
s rr/ž/r’
š c'/ch/c
t j/zh/j̊/j’

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме Би Ми Бэ, мусэ
Тэ Си Ті Су͜э
Сійӧ И Найӧ Чэ

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1 - эму
2 - ǯу͜э
3 - илан
4 - ду͜ин
5 - сунǯа
6 - ниңгун
7 - надан
8 - ǯакун
9 - ујун
10 - ǯу͜ан
11 - ǯу͜ан эму
15 - тофохон
20 - орин
30 - гусин
40 - дэхи
50 - суса͜и
60 - нинǯу
70 - наданǯу
80 - ǯакунǯу
90 - ујунǯу
100 - эму таңгу
1000 - эму миңган
10000 - эму тумэн
100000 - эму буǯун
1000000 - эму саǯа
10000000 - эму ǯирун
100000000 - эму дуңшун
1000000000 - эму тэрбун

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]