Тохар кывъяс

Босьтӧма Wikipediaысь
Tocharian manuscript THT133.jpg

Тохар кывъяс (тохар А, ас ним гашкӧ ārśi да тохар Б, kuśi либӧ kuči) — тайӧ бырӧм инд-европаса кывъяс. Тохар кывъяс вылын сёрнитісны IX нэмӧдз Шӧр Азияын, Тарим ю вожын.

Анбур[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Гора пасъяс
Торйӧн A Ā I Ī U Ū
Tocharian letter a.gif Tocharian letter aa.gif Tocharian letter i.gif Tocharian letter ii.gif Tocharian letter u.gif Tocharian letter uu.gif
R̥̄ E Ai O Au Ä
Tocharian letter r.gif Tocharian letter rr.gif Tocharian letter e.gif Tocharian letter ai.gif Tocharian letter o.gif Tocharian letter au.gif Tocharian letter ä.gif
Пасъяс
(Tocharian letter tha.gif шыпас дорын)
Tha Thā Thi Thī Thu Thū
Tocharian letter tha.gif Tocharian letter thaa.gif Tocharian letter thi.gif Tocharian letter thii.gif Tocharian letter thu.gif Tocharian letter thuu.gif
Thr̥ Thr̥̄ The Thai Tho Thau Thä
Tocharian letter thr.gif Tocharian letter thrr.gif Tocharian letter the.gif Tocharian letter thai.gif Tocharian letter tho.gif Tocharian letter thau.gif Tocharian letter thä.gif
Консонантъяс
Ka Kha Ga Gha Ṅa
Tocharian letter ka.gif Tocharian letter kha.gif Tocharian letter ga.gif Tocharian letter gha.gif Tocharian letter nga.gif
Ca Cha Ja Jha Ña
Tocharian letter ca.gif Tocharian letter cha.gif Tocharian letter ja.gif Tocharian letter jha.gif Tocharian letter nya.gif
Ṭa Ṭha Ḍa Ḍha Ṇa
Tocharian letter tta.gif Tocharian letter ttha.gif Tocharian letter dda.gif Tocharian letter ddha.gif Tocharian letter nna.gif
Ta Tha Da Dha Na
Tocharian letter ta.gif Tocharian letter tha.gif Tocharian letter da.gif Tocharian letter dha.gif Tocharian letter na.gif
Pa Pha Ba Bha Ma
Tocharian letter pa.gif Tocharian letter pha.gif Tocharian letter ba.gif Tocharian letter bha.gif Tocharian letter ma.gif
Ya Ra La Va
Tocharian letter ya.gif Tocharian letter ra.gif Tocharian letter la.gif Tocharian letter va.gif
Ṡa Ṣa Sa Ha
Tocharian letter sha.gif Tocharian letter ssa.gif Tocharian letter sa.gif Tocharian letter ha.gif
Мӧд пасъяс
Visarga Anusvara Virama (na шыпас дорын) Jihvamuliya Upadhmaniya
Tocharian Visarga.gif Tocharian Anusvaara.gif Tocharian letter n'.gif Tocharian Jihvamuuliya.gif Tocharian Upadhmaniiya.gif

Лыдакывъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]

Лыд Тохар А Тохар Б
1 sas ṣe
2 wu wi
3 tre trai
4 śtwar śtwer
5 päñ piś
6 ṣäk ṣkas
7 ṣpät ṣukt
8 okät okt
9 ñu ñu
10 śäk śak
100 känt kante

Ыстӧгъяс[веськӧдны | Вежны кодировкаын]