Перейти к содержанию

Сирия кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Сирия кыв (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ leššānā Suryāyā, /lɛʃːɑːnɑː surjɑːjɑː/), сідзжӧ Сир кыв — тайӧ бырӧм (XIII нэмӧдз) Сириялӧн семит кыв, сирияса христиана вичкоын официал кыв. Сідзжӧ Иракын да Индияын (Керала штат) официал вичко кыв.

’Ālap̄ Bēṯ Gāmal Dālaṯ Wāw Zayn Ḥēṯ Ṭēṯ Yōḏ Kāp̄
ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟܟ
ܟ
Lāmaḏ Mīm Nūn Semkaṯ ‘Ē Ṣāḏē Qōp̄ Rēš Šīn Taw
ܠ ܡܡ ܢܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ
ܡ ܢ
0 - ܣܺܝܦܳܪ sīpār
1 - ܚܰܕ ḥaḏ
2 - ܬܪ̈ܶܝܢ tərēn
3 - ܬܠܳܬܳܐ tlāṯā
4 - ܐܰܪܒܥܳܐ ʾarbʿā
5 - ܚܰܡܫܳܐ ḥamšā
6 - ܫܬܳܐ، ܐܶܫܬܳܐ šəṯā, ʾēštā
7 - ܫܰܒܥܳܐ šaḇʿā
8 - ܬܡܳܢܝܳܐ təmānyā
9 - ܬܶܫܥܳܐ tēšʿā
10 - ܥܶܣܪܳܐ ʿēsrā

ܛܘܼܒܲܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܕܟܹܝܢ ܒܠܸܒܿܗܘܿܢ܄ ܕܗܸܢܼܘܿܢ ܢܸܚܙܘܲܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܂

Ṭûḇayhôn l'aylên daḏkên b-lebbhôn: d-hennôn neḥzôn l'allāhâ.‎