Сирия кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Сирия кыв (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ leššānā Suryāyā, /lɛʃːɑːnɑː surjɑːjɑː/), сідзжӧ Сир кыв — тайӧ бырӧм (XIII нэмӧдз) Сириялӧн семит кыв, сирияса христиана вичкоын официал кыв. Сідзжӧ Иракын да Индияын (Керала штат) официал вичко кыв.

Сирия анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

’Ālap̄ Bēṯ Gāmal Dālaṯ Wāw Zayn Ḥēṯ Ṭēṯ Yōḏ Kāp̄
ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟܟ
ܟ
Lāmaḏ Mīm Nūn Semkaṯ ‘Ē Ṣāḏē Qōp̄ Rēš Šīn Taw
ܠ ܡܡ ܢܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ
ܡ ܢ

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

0 - ܣܺܝܦܳܪ sīpār
1 - ܚܰܕ ḥaḏ
2 - ܬܪ̈ܶܝܢ tərēn
3 - ܬܠܳܬܳܐ tlāṯā
4 - ܐܰܪܒܥܳܐ ʾarbʿā
5 - ܚܰܡܫܳܐ ḥamšā
6 - ܫܬܳܐ، ܐܶܫܬܳܐ šəṯā, ʾēštā
7 - ܫܰܒܥܳܐ šaḇʿā
8 - ܬܡܳܢܝܳܐ təmānyā
9 - ܬܶܫܥܳܐ tēšʿā
10 - ܥܶܣܪܳܐ ʿēsrā

Пример[вежны | Вежны кодировкаын]

ܛܘܼܒܲܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܕܟܹܝܢ ܒܠܸܒܿܗܘܿܢ܄ ܕܗܸܢܼܘܿܢ ܢܸܚܙܘܲܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܂

Ṭûḇayhôn l'aylên daḏkên b-lebbhôn: d-hennôn neḥzôn l'allāhâ.‎

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]