Лак кыв

Материал из Wikipedia

Лак кыв (лакку маз) — тайӧ Дагестанын нах-дагестан кыв.

Лак анбур[веськӧдны | править код]

Uslar-Lak alphabet.jpg
Lak arabic alphabet.JPG
Lak alphabet 1928.jpg
Кирилл Латин Араб
А а A a آ
Аь аь Ә ә أ
Б б B b ب
В в V v و
Г г G g گ
Гъ гъ Ƣ ƣ غ
Гь гь H h ه
Д д D d د
Е е E e, Je je اه
Ё ё - -
Ж ж Ƶ ƶ ژ
З з Z z ز
И и I i اى
Й й J j ي
К к K k ک
Къ къ Q q ڠ
Кк кк Kk kk کک
Кь кь Ꝗ ꝗ ق
КӀ кӀ Ⱪ ⱪ ګ
Л л L l ل
М м M m م
Н н N n ن
О о O o اٶ
Оь оь Ө ө اۊ
П п P p پ
Пп пп Pp pp پپ
ПӀ пӀ Ҏ ҏ ڢ
Р р R r ر
С с S s س
Сс сс Ss ss سس
Т т T t ت
Тт тт Tt tt تت
ТӀ тӀ T̨ t̨ ط
У у U u او
Ф ф F f
Х х X x خ
Хх хх Xx xx خخ
Хъ хъ Ӿ ӿ څ
Хь хь Ҳ ҳ ݤ
Хьхь хьхь Ҳҳ ҳҳ ݤݤ
ХӀ хӀ ħ ح
Ц ц S̷ s̷ ڝ
Цц цц S̷s̷ s̷s̷ ڝڝ
ЦӀ цӀ Ⱬ ⱬ ڗ
Ч ч C c چ
Чч чч Cc cc چچ
ЧӀ чӀ Ç ç ج
Ш ш Ş ş ش
Щ щ Şc şc -
Ъ ъ ' -
Ы ы - -
Ь ь - -
Э э E e اه
Ю ю Ju ju, Ө ө اۊ
Я я Ja ja, Ә ә أ
- ع
- є ڃ

Лакӧн кывбур[веськӧдны | править код]

АМАНАТ
ИвкІукун на уччара
Ххирасса Украиннай,
Ттунсса гьавгу дуккира
Ва гьартасса авлахърай.
Щалихханнин я битан
Дазу дакъа къурдарах,
ВичІи дирхьуна икІан
Днепрданул щатІах.
Украиннал чуллая
ЧІан дакъа щюлли хьхьирин
Вай душмантурал оьтту
Неххал щатІал лавсукун,
Вай авлахъру, вай нехру
Ва дунийра кьадиртун,
Нагу сапар бахІинна
Ссавруннай аллагьначІан.
Муниннин тІурча, таллагь,
Акъассар ттулгу аллагь.
Гьаттавухгу ивхьуну
Гьазгу хьияра талай,
Вай зулмулул щинзиртру
Руца-руцари дуллай.
Оьттул душман ххит ара,
Ласира тархъаншиву,
Тархъансса ва хъунмасса
ЦІусса кулпатравугу
ДакІнин улутияра
Ххуйсса мукъуйну нагу.

Ыстӧдъяс[веськӧдны | править код]