Кхмер кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Кхмер кыв (ភាសាខ្មែរ [pʰiːəsaː kʰmaːe]) - тайӧ мон-кхмер кыв, Камбоджаын каналан кыв.

Кхмер анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Аксар кхам да Аксар чор кхмер шрифтъяс
kâ /kɑ/ khâ /kʰɑ/ kô /kɔ/ khô /kʰɔ/ ngô /ŋɔ/
châ /cɑ/ chhâ /cʰɑ/ chô /cɔ/ chhô /cʰɔ/ nhô /ɲɔ/
dâ /ɗɑ/ thâ /tʰɑ/ dô /ɗɔ/ thô /tʰɔ/ nâ /nɑ/
tâ /tɑ/ thâ /tʰɑ/ tô /tɔ/ thô /tʰɔ/ nô /nɔ/
bâ /ɓɑ/ phâ /pʰɑ/ pô /pɔ/ phô /pʰɔ/ mô /mɔ/
yô /jɔ/ rô /rɔ/ lô /lɔ/ vô /vɔ/
sâ /sɑ/ hâ /hɑ/ lâ /lɑ/ 'â /ʔɑ/
ហ្គ ហ្ន ប៉ ហ្ម ហ្ល ហ្វ ហ្ស
gâ /gɑ/ nâ /nɑ/ pâ /pɑ/ mâ /mɑ/ lâ /lɑ/ fâ /fɑ/
wâ /wɑ/
zâ /zɑ/
žâ /ʒɑ/

Гора пасъяс:

Группа a Группа o
kâ /kɑ/ kô /kɔ/
កា ka /ka:/ គា kéa /kiːə/
កិ kĕ /ke/ គិ kĭ /ki/
កី kei /kəj/ គី ki /kiː/
កឹ kŏe /kə/ គឹ kŏe /kɨ/
កឺ kœ /kəːɨ/ គឺ kœ /kɨː/
កុ kŏ /ko/ គុ kŭ /ku/
កូ ko /koːu/ គូ ku /kuː/
កួ kuŏ /kuːə/ គួ kuŏ /kuːə/
កើ kaeu /kaːə/ គើ keu /kəː/
កឿ kœă /kɨːə/ គឿ kœă /kɨːə/
កៀ kiĕ /kiːe/ គៀ kiĕ /kiːe/
កេ ké /keːi/ គេ ké /keː/
កែ kê /kaːe/ គែ kê /kɛː/
កៃ kai /kaj/ គៃ key /kɨj/
កោ kaô /kaːo/ គោ koŭ /koː/
កៅ kau /kaw/ គៅ kŏu /kɨw/
កុំ kom /kom/ គុំ kŭm /kum/
កំ kâm /kɑm/ គំ kum /kum/
កាំ kăm /kam/ គាំ kŏâm /koəm/
កះ kăh /kah/ គះ keăh /keəh/
កុះ kŏh /koh/ គុះ kuh /kuh/
កេះ kéh /keih/ គេះ kéh /keːh/
កោះ kaŏh /kɑh/ គោះ kuŏh /kʊəh/
កៈ kă' /kaʔ/ គៈ keă' /keəʔ/
â /ʔɑʔ/
a /ʔa/
ĕ /ʔe/
ei /ʔəj/
ŏ /ʔ/
ŭ /ʔu/
ŏu /ʔɨw/
rŏe /ʔrɨ/
rœ /ʔrɨː/
lŏe /ʔlɨ/
lœ /ʔlɨː/
é /ʔeː/
ai /ʔaj/
ឱ, ឲ aô /ʔaːo/
âu /ʔaw/

Лыдпасъяс:

១០
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
សូន្យ មួយ ពីរ បី បួន ប្រាំ ប្រាំមួយ ប្រាំពីរ ប្រាំបី ប្រាំបួន ដប់
sohn muŏy pi bei buŏn prăm prăm muŏy prăm pi prăm bei prăm buŏn dop

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]