Кабарда-черкес кыв

Материал из Wikipedia

Кабарда-черкес кыв (къэбэрдей-шэрджэсыбзэ, адыгэбзэ), сідзжӧ адыг кыв - тайӧ абхаз-адыг кыв, Карачай-Черкесияын да Кабарда-Балкарияын каналан кыв.

Кабарда-черкес анбур[веськӧдны | править код]

Кабарда-черкес анбур (1906 во)

Латин (1924):

а b w d g ꜧ ҕ е ӡ z ž ⱬ i j k ⱪ q qh l ļ lh m n o p ph r s š ş t th v f fh x х̌ ɦ c ç ch y h u è ù â ỳ

Кирилл (1936 - 1938):

А а ’А ’а Б б В в Г г Гъ гъ Д д Е е
Ж ж Жь жь З з И и Й й К к К’ к’ Л л
Ль ль Л’ л’ М м Н н О о П п П’ п’ Р р
С с Т т Т’ т’ У у ’У ’у Ф ф Ф’ ф’ Х х
Хь хь Хъ хъ Ц ц Ц’ ц’ Ч ч Ш ш Щ щ Щ’ щ’
Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

Ӧнія кирилл:

А а Э э Б б В в Г г Гу гу Гъ гъ Гъу гъу
Д д Дж дж Дз дз Е е Ё ё Ж ж Жь жь З з
И и Й й К к Ку ку КI кI КІу кІу Къ къ Къу къу
Кхъ кхъ Кхъу кхъу Л л Лъ лъ ЛI лI М м Н н О о
П п ПI пI Р р С с Т т ТI тI У у Ф ф
ФI фI Х х Ху ху Хь хь Хъ хъ Хъу хъу Ц ц ЦI цI
Ч ч Ш ш Щ щ ЩI щI Ы ы ъ ь Ю ю
Я я I Iy

Лыдакывъяс[веськӧдны | править код]

1 зыр 11 пщыкӀузыр
2 тӀур 12 пщыкӀутӀур
3 щыр 13 пщыкӀущыр
4 плӀыр 14 пщыкӀуплӀыр
5 тхур 15 пщыкӀутхур
6 хыр 16 пщыкӀухыр
7 блыр 17 пщыкӀублыр
8 ир 18 пщыкӀийыр
9 бгъур 19 пщыкӀубъур
10 пщӀыр 20 тӀошӀ

Кабарда-черкесӧн кывбур[веськӧдны | править код]

УЭСЯТ
СылІами — сыщыщІэфлъхьэ
Украинэу дыщэм,
Тубгъуэ иным и гущІыІум
КъыщыфтІхэ си мащэр,
Сыкъытельу Іуащхьэ щыгум,
Псы инышхуэ Іуфэм
Зэхэсхыу зэрыщыкъуалъэр
Днепр нэпкъыжь лъабжьэм.


Украинэм и щІы губгъуэм
Биилъ жагъуэу итыр
Абы здихьмэ... мис абдежым
СыкъикІыжынщ сэ мащэм —
СыкъикІынщи зысІэтынщ сэ
Тхьэм и бжаблэм нэскІэ,
Нэмэз сщІынуэ... абщІондэхукІэ
СщІэркъым тхьэ жыхуаІэр.


СыщІэфлъхьэжхи фыкъэтэджхэ,
Цепхэр зэпывудхэ.
Биилъ пщтыру фэ вгъэжамкІи
Фи гуащІэр фыпсыхьхэ.
Фи унагъуэ иным сэрикІ
УнэгъуэщІэу хуитым
СыкъыщывгъэкІыж фигу сэрикІ
Псалъэ хьэлэл ІэфІкІэ.

Ыстӧдъяс[веськӧдны | править код]