Кабарда-черкес кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Кабарда-черкес кыв (къэбэрдей-шэрджэсыбзэ, адыгэбзэ), сідзжӧ адыг кыв - тайӧ абхаз-адыг кыв, Карачай-Черкесияын да Кабарда-Балкарияын каналан кыв.

Кабарда-черкес анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Кабарда-черкес анбур (1906 во)

Латин (1924):

а b w d g ꜧ ҕ е ӡ z ž ⱬ i j k ⱪ q qh l ļ lh m n o p ph r s š ş t th v f fh x х̌ ɦ c ç ch y h u è ù â ỳ

Кирилл (1936 - 1938):

А а ’А ’а Б б В в Г г Гъ гъ Д д Е е
Ж ж Жь жь З з И и Й й К к К’ к’ Л л
Ль ль Л’ л’ М м Н н О о П п П’ п’ Р р
С с Т т Т’ т’ У у ’У ’у Ф ф Ф’ ф’ Х х
Хь хь Хъ хъ Ц ц Ц’ ц’ Ч ч Ш ш Щ щ Щ’ щ’
Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

Ӧнія кирилл:

А а Э э Б б В в Г г Гу гу Гъ гъ Гъу гъу
Д д Дж дж Дз дз Е е Ё ё Ж ж Жь жь З з
И и Й й К к Ку ку КI кI КІу кІу Къ къ Къу къу
Кхъ кхъ Кхъу кхъу Л л Лъ лъ ЛI лI М м Н н О о
П п ПI пI Р р С с Т т ТI тI У у Ф ф
ФI фI Х х Ху ху Хь хь Хъ хъ Хъу хъу Ц ц ЦI цI
Ч ч Ш ш Щ щ ЩI щI Ы ы ъ ь Ю ю
Я я I Iy

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

1зыр11пщыкӀузыр
2тӀур12пщыкӀутӀур
3щыр13пщыкӀущыр
4плӀыр14пщыкӀуплӀыр
5тхур15пщыкӀутхур
6хыр16пщыкӀухыр
7блыр17пщыкӀублыр
8ир18пщыкӀийыр
9бгъур19пщыкӀубъур
10пщӀыр20тӀошӀ

Кабарда-черкесӧн кывбур[вежны | Вежны кодировкаын]

УЭСЯТ
СылІами — сыщыщІэфлъхьэ
Украинэу дыщэм,
Тубгъуэ иным и гущІыІум
КъыщыфтІхэ си мащэр,
Сыкъытельу Іуащхьэ щыгум,
Псы инышхуэ Іуфэм
Зэхэсхыу зэрыщыкъуалъэр
Днепр нэпкъыжь лъабжьэм.


Украинэм и щІы губгъуэм
Биилъ жагъуэу итыр
Абы здихьмэ... мис абдежым
СыкъикІыжынщ сэ мащэм —
СыкъикІынщи зысІэтынщ сэ
Тхьэм и бжаблэм нэскІэ,
Нэмэз сщІынуэ... абщІондэхукІэ
СщІэркъым тхьэ жыхуаІэр.


СыщІэфлъхьэжхи фыкъэтэджхэ,
Цепхэр зэпывудхэ.
Биилъ пщтыру фэ вгъэжамкІи
Фи гуащІэр фыпсыхьхэ.
Фи унагъуэ иным сэрикІ
УнэгъуэщІэу хуитым
СыкъыщывгъэкІыж фигу сэрикІ
Псалъэ хьэлэл ІэфІкІэ.

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]