Перейти к содержанию

Афар кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Афар кыв (Qafár af) — тайӧ Эфиопияын, Джибутиын да Эритреяын кушит кыв. Анбуръяс — латин (Qafar Feera), Эфиопияын эфиоп (фидель), мукӧддырйи араб.

Афар анбур[вежны | Вежны кодировкаын]

Aa, Bb, Tt, Ss, Ee, Cc, Kk, Xx, Ii, Dd, Qq, Rr, Ff, Gg, Oo, Ll, Mm, Nn, Uu, Ww, Hh, Yy

Морта нимвежтасъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

Ме Anu Ми Nanu
Тэ Atu Ті Isin
Сійӧ Is, Usuk Найӧ Usun

Лыдакывъяс[вежны | Вежны кодировкаын]

0 - foyya
1 - iniki
2 - lammaya
3 - sidocu
4 - fereyi
5 - konoyu
6 - laheyi
7 - malciini
8 - bacaara
9 - sagaala
10 - tabana
11 - taban kee ti
12 - taban kee lammaya
20 - labatana
30 - soddomu
40 - morotomu
50 - kontomu
60 - lactama
70 - malcina-tabana
80 - bacra-tabana
90 - sagla-tabana
100 - boolu
200 - lamma-boolu
1000 - alfi (kuun)
2000 - lamma-alfi
1000000 - malyuun

Пример[вежны | Вежны кодировкаын]

Addunya takkeemik dumal elle, Qangara deqsittam ten. A Qangara Yalla lih ten, a Qangara kee Yalla inkiimiiy inki Yalla. Ta Qangara dumal elle akah sugte'nnah Yalla lih tan. Yalli ta Qangarat kullim gineeh, ginnimteemik a Qangara maleh ginnimtem matan.

Ыстӧдъяс[вежны | Вежны кодировкаын]