Перейти к содержанию

Азербайджан кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Азербайджан кыв (Azərbaycan dili, آذربايجان ديلی, Азәрбајҹан дили) тайӧ тюрк кыв, Азербайджанын каналан кыв. Сідзжӧ Азербайджанӧн сёрнитӧны Дагестанын да войвыв Иранын.

Азербайджан анбур

[вежны | Вежны кодировкаын]
Араб (Иранын, Азербайджанын 1929 воӧдз) Кирилл (Дагестанын, Азербайджанын 1991 воӧдз) Латин (ӧні Азербайджанын) Шуанног
А а A a ɑː
Б б B b b
Ҹ ҹ C c ʤ
چ Ч ч Ç ç ʧ
Д д D d d
Е е E e ɛ
ع Ә ә Ə ə æ
Ф ф F f f
گ Ҝ ҝ G g ɡʲ
Ғ ғ Ğ ğ ɣ
ﺡ, ﻩ Һ һ H h h
Х х X x x
ی Ы ы I ı ɯ
ی И и İ i ɪ
ژ Ж ж J j ʒ
ک К к K k k
Г г Q q ɡ
Л л L l l
М м M m m
Н н N n n
О о O o ɔ
Ө ө Ö ö œ
پ П п P p p
Р р R r r
ﺙ, ﺱ, ﺹ С с S s s
Ш ш Ş ş ʃ
ﺕ, ﻁ Т т T t t
У у U u u
Ү ү Ü ü y
В в V v v
ی Ј ј Y y j
ﺫ, ﺯ, ﺽ, ﻅ З з Z z z

Морта нимвежтасъяс

[вежны | Вежны кодировкаын]
Ме mən Ми biz
Тэ sən Ті siz
Сійӧ o Найӧ onlar
0 - sıfır
1 - bir
2 - iki
3 - üç
4 - dörd
5 - beş
6 - altı
7 - yeddi
8 - səkkiz
9 - doqquz
10 - on
20 - iyirmi
30 - otuz
40 - qırx
50 - əlli
60 - altmış
70 - yetmiş
80 - səksən
90 - doxsan
100 - yüz
1000 - min

Азербайджанӧн кывбур

[вежны | Вежны кодировкаын]
Vәsiyyәt

  Mәn ölәndә, mәni basdırarsınız
  Yüksәk bir tәpәdә, bir dağ başında.
  Elә bir yerdә ki, görünsün yalnız
  O gözәl Ukrayna… Onun daşında,
  Onun tarlasında, geniş çölündә,
  Mәn ölәndәn sonra, görüm nәlәr var!
  Sevdiyim Dneprin şәn sahilindә
  Nәdәn söhbәt açır quduz dalğalar!
  Mәnim Ukraynamdan yuyub aparsa
  Dnepr yad qanını mavi dәnizә,
  Onda mәn sözümü deyәrәm qısa,
  Unudub tarlanı, dağı… nә isә,
  Son verib fәğana, son verib aha,
  Dua eylәyәrәm oda, Allaha.
  Çiçәk açmayınca bax, bu arzular,
  Edәrәm yenә dә Allahı inkar.
  Mәni basdırınız, üsyan ediniz,
  Qırıb yox ediniz o qandalları.
  Düşmәnin qanını axıtmaqla siz
  Azad olarsınız, biliniz barı.
  Mәn isә gәlәcәk böyük, şәn, xoşbəxt,
  O azad vә yeni ailәnizdә
  Xatırlayarsınız hәr zaman, hәr vaxt,
  Adımı çәkәrәk şәn dilinizdә.