Перейти к содержанию

Абхаз кыв

Босьтӧма Wikipediaысь

Абхаз кыв (аҧсуа бызшәа [apʰswa bɨzʃʷa], аҧсшәа [apʰsʃʷa]) — тайӧ абхаз-адыг кыв, Абхазияын каналан кыв.

А а Б б В в Г г Гь гь Гә гә Ӷ ӷ Ӷь ӷь
Ӷә ӷә Д д Дә дә Е е Ж ж Жь жь Жә жә З з
Ӡ ӡ Ӡә ӡә И и К к Кь кь Кә кә Қ қ Қь қь
Қә қә Ҟ ҟ Ҟь ҟь Ҟә ҟә Л л М м Н н О о
П п Ԥ ԥ Р р С с Т т Тә тә Ҭ ҭ Ҭә ҭә
У у Ф ф Х х Хь хь Хә хә Ҳ ҳ Ҳә ҳә Ц ц
Цә цә Ҵ ҵ Ҵә ҵә Ч ч Ҷ ҷ Ҽ ҽ Ҿ ҿ Ш ш
Шь шь Шә шә ы Ҩ ҩ Џ џ Џь џь ь ә
Аԥсуа алфавит
шыпас транслитерация IPA шыпас транслитерация IPA
Аа a /a/ Мм m /m/
Бб b /b/ Нн n /n/
Вв v /v/ Оо o /o/
Гг g /g/ Ҩҩ /ɥ/
Гьгь g' /gʲ/ Пп p /pʼ/
Ӷӷ /ɣ/ Ԥԥ /p/
Ӷьӷь g̍' /ɣʲ/ Рр r /r/
Дд d /d/ Сс s /s/
Дəдə do /dʷ/ Тт t /tʼ/
Џџ ǰ /dʐ/ Тəтə to /tʷʼ/
Џьџь ǰ' /ʥ/ Ҭҭ /t/
Ее e /e/ Ҭəҭə o /tʷ/
Ҽҽ /ʦ̢/ Уу u /w, u/
Ҿҿ c̨̍ /ʦ̢ʼ/ Фф f /f/
Жж ž /ʐ/ Хх x /x/
Жьжь ž' /ʑ/ Хьхь x' /xʲ/
Жəжə žo /ʐʷ/ Ҳҳ /ћ/
Зз z /z/ Ҳəҳə o /ћʷ/
Ʒʒ ʒ /ʣ/ Цц c /ʦ/
Ʒəʒə ʒo /ʣʷ/ Цəцə co /ʦʷ/
Ии i /i, j/ Ҵҵ /ʦʼ/
Кк k /kʼ/ Ҵəҵə o /ʦʷʼ/
Кькь k' /kʲʼ/ Чч č /tɕ/
Ққ /k/ Ҷҷ č̢ /tɕʼ/
Қьқь k̢' /kʲ/ Шш š /ʂ/
Ҟҟ /qʼ/ Шьшь š' /ɕ/
Ҟьҟь k̄' /qʲʼ/ Шəшə šo /ʂʷ/
Лл l /l/ Ыы y /ə/

Морта нимвежтасъяс

[вежны | Вежны кодировкаын]
Ме Сара Ми Ҳара
Тэ Уара / Бара Ті Шәара
Сійӧ Иара / Лара Найӧ Дара
1 - акы
2 - ҩба
3 - хҧа
4 - ҧшьба
5 - хәба
6 - фба
7 - бжьба
8 - ааба
9 - жәба
10 - жәаба
11 - жәеиза
12 - жәаҩа
13 - жәаха
14 - жәиҧшь
15 - жәохә
16 - жәаф
17 - жәибжь
18 - жәаа
19 - зеижә
20 - ҩахәа
21 - ҩажәи акы
30 - ҩажәижәаба
100 - шәкы
1000 - зқьы

Абхазӧн кывбур

[вежны | Вежны кодировкаын]
АУСИАҬ АЖӘА
Са санԥслакь шәара сыжәжы
Адамра сҭаҵаны,
Асазан ҭбаа агуҭаны,
Са с-Украинаҿы;
Адә ду ԥшӡа ҭбаакуеи,
Днепри уи аԥаҩкуеи
Сара избауа, цқъаисаҳауа
Иара абжъы шгауа.


Украинатә ишаагалакь
Хара амшын иаҵәахь
Хаӷацәа ршьа… усҟан сара
Адәи ашьхеи абра —
Зегь ааныжьны иара убрахь,
Сцап анцәа ихаҭа иахь
Сматанеирацы… Уаанӡа сара-
Дсыздырам уи анцәа.


Сара сыжәжы, нас шәа шәнагыл,
Ашьамҭлаҳәкуа ншашәыжь,
Нас ҳаӷацәа ршьала
Ицқьашәтә ахакуиҭра.
Саргь ҭаацәара ду аҿы,
Хакуиҭ ҭаацәа ҿыц аҿы,
Сышәхашәмырхҭын, сышәгуалашәала
Жәа хаа гуҟаҵагала.