Армен кыв

Материал из Wikipedia

Армен кыв (Հայոց լեզու hɑjótsʰ lɛzú, Հայերեն, Հայերէն hɑjɛɾɛ́n) — тайӧ инд-европаса кыв, Арменияын да Керӧс Карабахын каналан кыв.

Анбур[веськӧдны]

Армен транслитерациялӧн стандарт ISO 9985:

ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ ու և
a b g d e z ē ë t’ ž i l x ç k h j ġ č̣ m y n š o č p ǰ s v t r c’ w p’ k’ ò f ow ew
шыпас ним шуанног транслитерация лыд
важ орфография выль орфография шуанног важ армен асыввыв рытыввыв классик ISO 9985
важ армен асыввыв рытыввыв
Աա այբ [aɪb] [aɪpʰ] [ɑ] a 1
Բբ բեն [bɛn] [pʰɛn] [b] [pʰ] b 2
Գգ գիմ [gim] [kʰim] [g] [kʰ] g 3
Դդ դա [dɑ] [tʰɑ] [d] [tʰ] d 4
Եե եչ [jɛtʃʰ] [ɛ], [jɛ] e 5
Զզ զա [zɑ] [z] z 6
Էէ է [ɛː] [ɛ] [ɛː] [ɛ] ē ê 7
Ըը ըթ [ətʰ] [ə] ə ë 8
Թթ թօ թո [tʰo] [tʰ] t‘ 9
Ժժ ժէ ժե [ʒɛː] [ʒɛ] [ʒ] ž 10
Իի ինի [ini] [i] i 20
Լլ լիւն լյուն [lʏn] [l] l 30
Խխ խէ խե [χɛː] [χɛ] [χ] x 40
Ծծ ծա [tsɑ] [tsʼɑ] [dzɑ] [ts] [tsʼ] [dz] c ç 50
Կկ կեն [kɛn] [kʼɛn] [gɛn] [k] [kʼ] [g] k 60
Հհ հօ հո [ho] [h] h 70
Ձձ ձա [dzɑ] [tsʰɑ] [dz] [tsʰ] j 80
Ղղ ղատ [ɮɑt] [ʁɑtʼ] [ʁɑd] [l], [ɮ] [ʁ] ł ġ 90
Ճճ ճէ ճե [tʃɛː] [tʃʼɛ] [ʤɛ] [tʃ] [tʃʼ] [ʤ] č č̣ 100
Մմ մեն [mɛn] [m] m 200
Յյ յի հի [ji] [hi] [j] [h], [j] y 300
Նն նու [nu] [n] n 400
Շշ շա [ʃɑ] [ʃ] š 500
Ոո ո [o] [vo] [o], [vo] o 600
Չչ չա [tʃʰɑ] [tʃʰ] č‘ č 700
Պպ պէ պե [pɛː] [pʼɛ] [bɛ] [p] [pʼ] [b] p 800
Ջջ ջէ ջե [ʤɛː] [ʤɛ] [tʃʰɛ] [ʤ] [tʃʰ] ǰ 900
Ռռ ռա [rɑ] [ɾɑ] [r] [ɾ] 1000
Սս սէ սե [sɛː] [sɛ] [s] s 2000
Վվ վեւ վեվ [vɛv] [v] v 3000
Տտ տիւն տյուն [tʏn] [tʼʏn] [dʏn] [t] [tʼ] [d] t 4000
Րր րէ րե [ɹɛː] [ɹɛ] [ɾɛ] [ɹ] [ɾ] r 5000
Ցց ցօ ցո [tsʰo] [tsʰ] c‘ 6000
Ուու հիւն [hʏn] [w] [v] u 7000
Փփ փիւր փյուր [pʰʏɹ] [pʰʏɾ] [pʰ] p‘ 8000
Քք քէ քե [kʰɛː] [kʰɛ] [kʰ] k‘ 9000
Օօ օ [o] [o] ô ò
Ֆֆ ֆէ ֆե [fɛː] [fɛ] [f] f

лигатураяс: մ+ն - ﬓ mn, մ+ե - ﬔ me, մ+ի - ﬕ mi, վ+ն - ﬖ vn, մ+խ - ﬗ mx, և ев

Ыстӧдъяс[веськӧдны]