Азербайджан кыв

Материал из Wikipedia
Idioma azerí.png

Азербайджан кыв (Azərbaycan dili, آذربايجان ديلی, Азәрбајҹан дили) тайӧ тюрк кыв, Азербайджанын каналан кыв. Сідзжӧ Азербайджанӧн сёрнитӧны Дагестанын да войвыв Иранын.

Азербайджан анбур[веськӧдны]

Араб (Иранын, Азербайджанын 1929 воӧдз) Кирилл (Дагестанын, Азербайджанын 1991 воӧдз) Латин (ӧні Азербайджанын) Шуанног
А а A a ɑː
Б б B b b
Ҹ ҹ C c ʤ
چ Ч ч Ç ç ʧ
Д д D d d
Е е E e ɛ
ع Ә ә Ə ə æ
Ф ф F f f
گ Ҝ ҝ G g ɡʲ
Ғ ғ Ğ ğ ɣ
ﺡ, ﻩ Һ һ H h h
Х х X x x
ی Ы ы I ı ɯ
ی И и İ i ɪ
ژ Ж ж J j ʒ
ک К к K k k
Г г Q q ɡ
Л л L l l
М м M m m
Н н N n n
О о O o ɔ
Ө ө Ö ö œ
پ П п P p p
Р р R r r
ﺙ, ﺱ, ﺹ С с S s s
Ш ш Ş ş ʃ
ﺕ, ﻁ Т т T t t
У у U u u
Ү ү Ü ü y
В в V v v
ی Ј ј Y y j
ﺫ, ﺯ, ﺽ, ﻅ З з Z z z

Морта нимвежтасъяс[веськӧдны]

Ме mən Ми biz
Тэ sən Ті siz
Сійӧ o Найӧ onlar

Лыдакывъяс[веськӧдны]

0 - sıfır
1 - bir
2 - iki
3 - üç
4 - dörd
5 - beş
6 - altı
7 - yeddi
8 - səkkiz
9 - doqquz
10 - on
20 - iyirmi
30 - otuz
40 - qırx
50 - əlli
60 - altmış
70 - yetmiş
80 - səksən
90 - doxsan
100 - yüz
1000 - min

Азербайджанӧн кывбур[веськӧдны]

Vәsıyyәt

Mәn ölәndә, mәni basdırarsınız
Yüksәk birtәpәdә, bir dağ başında.
Elә bir yerdә ki, körünsün yalnız
O gözәl Ukrajna… Onun daşında,
Onun tarlasında, keniş çölündә,
Mәn ölәndәn sonra, körüm nәlәr var!
Sevdiyim Dneprin şәn sahilindә
Nәdәn söhbәt açır quduz dalğalar!
Mәnim Ukrajnamdan yuyub aparsa
Dnepr yad qanını mavi dәnizә,
Onda mәn sözümü deyәrәm qısa,
Unudub tarlanı, dağı… nә isә,
Son verib fәğana, son verib aha,
Dua eylәyәrәm oda allaha.
Çiçәk açmayınca bax, bu arzular,
Edәrәm enә dә allahı inkar.
Mәni basdırınız, üsyan ediniz,
Qırıb yox ediniz o qandalları.
Düşmәnin qanını axıtmagla siz
Azad olarsınız, biliniz barı.
Mәn iysә kәlәcәk böyük, şәn, xoşbaxt,
O azad vә yeni ailәnizdә
Xatırlayarsınız, hәr zaman hәr vaxt,
Adımı çәkәrәk şәn dilinizdә.

Ыстӧдъяс[веськӧдны]