Авеста кыв

Материал из Wikipedia
Bodleian J2 fol 175 Y 28 1.jpg

Авеста кыв (гашкӧ airya) — тайӧ бырӧм (VII нэм миян эраӧдз) Иранын да Шӧр Азияын иран кыв, кыв Авесталӧн — вежа небӧг зороастр эскӧмлӧн.

Ыстӧдъяс[веськӧдны]