Сингал кыв

Материал из Wikipedia
Church of the Visitation IMG 0648.JPG
Сингал - мам кыв (виж рӧма)

Сингал кыв (සිංහල siṁhala, [ˈsiŋɦələ]) - тайӧ Шри-Ланка ді вылын инд-арий кыв, Шри-Ланкалӧн каналан кыв (тамилкӧд).

Сингал анбур[веськӧдны]

ka /ka/ kha /ka/ ga /ga/ gha /ga/ ṅa /ŋa/ n̆ga /ⁿga/
ca /ʧa/ cha /ʧa/ ja /ʤa/ jha /ʤa/ ña /ɲa/
ṭa /ʈa/ ṭha /ʈa/ ḍa /ɖa/ ḍha /ɖa/ ṇa /ɳa/ n̆ḍa /ⁿḍa/
ta /ta/ tha /ta/ da /da/ dha /da/ na /na/ n̆da /ⁿda/
pa /pa/ pha /pa/ ba /ba/ bha /ba/ ma /ma/ m̆b /mba/
ya /ja/ ra /ra/ la /la/ va /ʋa/ ḷa /la/
śa /sa/ ṣa /sa/ sa /sa/ ha /ha/ fa /fa/

Гора пасъяс:

a /a/, /ə/ ka
ā /a:/ කා
æ /ɛ/ කැ
ǣ /ɛ:/ කෑ
i /i/ කි ki
ī /i:/ කී
u /u/ කු ku
ū /u:/ කූ
ṛ /ru/, /ur/ කෘ kṛ
ṝ /ruː/, /uːr/ කෲ kṝ
ḷ /li/ කෟ kḷ
ḹ /liː/ කඐ kḹ
e /e/ කෙ ke
ē /e:/ කේ
ai /ai/ කෛ kai
o /o/ කො ko
ō /o:/ කෝ
au /au/ කෞ kau

Ыстӧдъяс[веськӧдны]