Адыгей кыв

Материал из Wikipedia

Адыгей кыв (адыгабзэ), сідзжӧ адыг кыв - тайӧ абхаз-адыг кыв, Адыгеяын каналан кыв.

Адыгей анбур[веськӧдны]

Адыгей араб анбур 19181927
Адыгей латин анбур 19271938
А а Б б В в Г г Гу гу Гъ гъ Гъу гъу Д д
Дж дж Джъ джъ Дз дз Дзу дзу Е е Ё ё Ж ж Жъ жъ
Жъу жъу Жь жь З з И и Й й К к Ку ку Къ къ
Къу къу КӀ кӀ КӀу кӀу Л л Лъ лъ ЛӀ лӀ М м Н н
О о П п ПӀ пӀ ПӀу пӀу Р р С с Т т ТӀ тӀ
ТӀу тӀу У у Ф ф Х х Хъ хъ Хъу хъу Хь хь Ц ц
ЦӀ цӀ Ч ч ЧӀ чӀ Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь
Э э Ю ю Я я Ӏ

Лыдакывъяс[веськӧдны]

зы — 1 тІу — 2
щы — 3 плІы — 4
тфы — 5 хы — 6
блы — 7 и — 8
бгъу — 9 пшІы — 10
пшІыкІузы — 11 пшІыкІутІу — 12
пшІыкІущы — 13 пшІыкІуплІы — 14
пшІыкІутфы — 15 пшІыкІухы — 16
пшІыкІублы — 17 пшІыкІуи — 18
пшІыкІубгъу — 19 тІокІы — 20
тІокІырэ зырэ — 21 тІокІырэ тІурэ — 22
щэкІы — 30 тІокІитІу — 40
шъэныкъо — 50 тІокІищ — 60
тІокІищырэ пшІырэ — 70 тІокІиплІ — 80
тІокІиплІырэ пшІырэ — 90 шъэ — 100
минищ — 3000 мин — 1000
шъитф — 500 шъиплІ — 400

Адыгейӧн кывбур[веськӧдны]

ОСЫЕТ
Сыгу къэуцоу сыщымыІэжьы хъумэ
Сигупсэ Украинэм ишъоф хъуау-пщаумэ
Агузэгу шъыпкъэ бгы лъэгапІэм
СыщычІашъулъхь сэ сыщычъыенэу,
Губгъо гуІэтыпІэ инхэр слъэгъунэу,
Днепрэ инэпкъи игырзэ макъи сащыгъозэнэу,
Нэм фэмыплърэ лэжьыгъэ гъэбэжъухэр санэІу итынэу.
Украинэм пыир къекІоу, ащ лъэу къичъырэр
Хы шхъуантІэм фиузэнкІэу хэлъадэу зыхъурэм
Сэ губгъуи къушъхьи зэкІэ къэзгъэнэнхи,
Тхьэм ыдэжь сынэсыщт селъэІунэу…
Ащ ыпэкІэ тхьэр сэ сшІэрэп зыкІи.
СычІашъулъхьи, зы нэбгырэу зыкъэшъуІэти
Іэхъу-лъэхъухэр хьалэч шъушІи, зэхэшъукъути,
Пыижъ мэхъаджэм ылъыпсыкІэ
Шъуишъхьафитныгъэ жъугъэпытэ, шъупсыхьэ.
Сэ сшъхьи къыфэгъахьыгъэу, бынышхоу,
Быны шъхьафитэу, быныкІэм
Іае хэмытэу зи гущыІэ дахэкІэ
Рэхьат-рэхьатэу сигугъу щышъушІыжьыныр
СышъолъэІу, шъущымыгъупшэу шъугу илъыныр.

Ыстӧдъяс[веськӧдны]